Personal Honor

Award Name Year Name Note
台灣癲癇醫學會「癲癇傑出研究獎」 2020 Jin-Wu Tsai
國立陽明大學醫學院「醫學系學生網路教學評估優良教師」 2020 Jin-Wu Tsai
國立陽明大學院級「教學傑出獎」 2019 Jin-Wu Tsai
第15屆「永信李天德青年醫藥科技獎」 2019 Jin-Wu Tsai
第24屆中央研究院「年輕學者研究著作獎」 2019 Jin-Wu Tsai
第17屆「有庠科技論文獎」 2019 Jin-Wu Tsai
台灣癲癇醫學會「癲癇研究論文獎」第一名 2019 Jin-Wu Tsai
疼痛學雜誌(Pain)最高引用次數學術論文獎 2018 Shih-Pin Chen
國立陽明大學「教學優良獎」 2018 Jin-Wu Tsai
國立陽明大學醫學系優良教師獎 2017 Shih-Pin Chen