Year 2009
Authors Ching-Po Lin
Paper Title Xiujuan Geng, Thomas J. Ross, Wang Zhan, Hong Gu, Yi-Ping Chao, Ching-Po Lin, Gary E. Christensen, Norbert Schuff, Yihong Yang. 2009 “Diffusion MRI registration using orientation distribution functions” Inf Process Med Imaging 21: 626-37.