Year 2009
Authors Ching-Po Lin
Paper Title Wei-Ta Chen, Shuu-Jiun Wang, Jong-Ling Fuh, Ching-Po Lin, Yu-Chieh Ko, Yung-Yang Lin. 2009 “Peri-ictal Normalization of Visual Cortex Excitability in Migraine: an MEG Study” Cephalalgia, 29: 1202-1211.