Year 2016
Authors Li-Fen Chen
Paper Title Ting-Hsuan Wu, Cheng-Hao Tu, Hsiang-Tai Chao, Wei-Chi Li, Intan Low, Chih-Ying Chuang, Tzu-Chen Yeh, Chou-Ming Cheng, Chih-Che Chou, Li-Fen Chen*, Jen-Chuen Hsieh* (2016). Dynamic changes of functional pain connectome in women with primary dysmenorrhea. Scientific Reports, 24(6): 24543. [SCI, IF=5.228, RF=0.111 (7/63), MULTIDISCIPLINARY SCIENCES] 
Language English