Year 2012
Authors Shuu-Jiun Wang
Paper Title Liu CJ, Chang YS, Teng CJ, Chen TJ, Ou SM, Tzeng CH, Wang SJ*. Risk of extrathymic cancer in patients with myasthenia gravis in Taiwan: a nationwide population-based study. Eur J Neurol 2012;19(5):746-51
Language English