Year 2010
Authors Li-Fen Chen
Paper Title Jia-Xiu Liu, Yong-Sheng Chen, Jen-Chuen Hsieh, Tung-Ping Su, Tzu-Chen Yeh, and Li-Fen Chen* (2010) Differences in white matter abnormalities between bipolar I and II disorders. Journal of Affective Disorders, 127:309–315. [SCI, IF=3.570, RF=0.234 (45/192), CLINICAL NEUROLOGY] 
Language English