Year 2010
Authors Li-Fen Chen
Paper Title Cheng-Hao Tu, David M. Niddam, Hsiang-Tai Chao, Li-Fen Chen, Yong-Sheng Chen, Yu-Te Wu, Tzu-Chen Yeh, Jiing-Feng Lirng, and Jen-Chuen Hsieh (2010) Brain morphological changes associated with cyclic menstrual pain. Pain, 150(3):462–468. [SCI, IF=5.557, RF=0.065 (2/31), ANESTHESIOLOGY] 
Language English