Year 2011
Award Name Recognition Award, Genentech Inc.
Honoree Jin-Wu Tsai