Year 2018
Award Date 1970/01/01
Honoree Shuu-Jiun Wang